ABOUT WKF | CONTACT | SITEMAP | ENGLISH
홈 > WKF2010 > 파트너
 매일경제신문사  매일경제TV

 

 

 SK 에너지  삼성전자
 LG  현대자동차
 포스코  현대건설

 

 

 현대카드  STX
 KT&G  GS 건설
 한화  KT
 두산  KB금융그룹
 KB국민은행  신한금융그룹
 하나은행  우리은행
 대한항공  아시아나항공

 

 

 LS  S-Oil
 외환은행  현대산업개발
 기업은행  BC카드
 듀폰  SM 엔터테인먼트

 

 

 미래에셋자산운용  미래에셋증권
 삼성생명  대신증권
 한국투자증권  한국씨티은행
 웅진코웨이  삼성화재
 호남석유화학  스타벅스
 롯데마트  풍산
 현대중공업  글락소 스미스클라인
 산업은행  메르세데스-벤츠
 올리버 와이먼  다음
 청담러닝  롯데관광
 브랜드& 컴퍼니  
 

 

 

 Munhwa Broadcasting Corporation  CNBC
 NIKKEI  The Financial Times
 The Wall Street Journal Asia  NIKKEI_CNBC
 Bangkok Post  The Economist
 Thomson Reuters  
 

 

 G20  행정안전부
 서울시  경기도
 인천시  인시아드
 OECD  베인 & 컴퍼니
 뉴욕대학교 스턴비즈니스 스쿨